สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธบางลำพู
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธบางลำพู
28/8/2563 / 5 / สร้างโดย Jutramas Ngonmanee

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปะดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธบางลำพู
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชนบางลำพูกับพิพิธบางลำพู
พร้อมด้วยผู้แทนเขตพระนคร และปราชญ์ชาวบางลำพู ในรายวิชาสัมมนาดุริยางคศิลป์
ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Seminar in Music)
โดยมีวิทยากรร่วมอภิปรายในรายวิชาดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี  เหลือบุญชู อาจารย์ประจำหลักสูตร
2. ดร. บำรุง  พาทยกุล     อาจารย์ประจำหลักสูตร
3. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์   นันทศุภกช  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร
4. นางอรศรี  ศรีปี    ประธานประชาคมบางลำพู
5. นายสมศักดิ์  ฤทธิ์ภักดี   ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธบางลำพู
6. นางสาวปานทิพย์  ลิกขะไชย   ชมรมเกสรลำพู

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธบางลำพู  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธบางลำพู  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธบางลำพู
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธบางลำพู  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธบางลำพู  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธบางลำพู
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
ของขวัญปีใหม่ 2566
22/12/2565 / 76
งานกาชาด ประจำปี 2565
13/12/2565 / 32
ออกร้านจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญในงาน "Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6"
2/12/2565 / 83