ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563
23/7/2563 / 0 / สร้างโดย Web Admin

สถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563

ประเภท บุคคลทั่วไป หมู่คณะรวมจำนวน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
ผู้เข้าชม
เดือน เด็กอายุ เด็กอายุ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ พระภิกษุ ผู้พิการ รวม เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ นักบวช รวม ทำหนังสือ walk-in สื่อฯ ขอใช้พื้นที่ บัตร muse รวม ทั้งหมด (คน)
0 - 10 ปี 11 - 18 ปี ขอเข้าชม จัดกิจกรรม pass
ต.ค. 62  - 14 1,048 22 5  - 1,089  - 192  -  - 192 80  -  -  -  - 80 1,361
พ.ย. 62 5 35 1,384 34 5 1 1,464  - 337  -  - 337 336  - 75  -  - 411 2,212
ธ.ค. 62 10 238 1,425 57 8  - 1,738  - 398  -  - 398 744  - 4  -  - 748 2,884
ม.ค. 63 50 163 822 105 5  - 1,145  - 322  -  - 322 935  - 11  -  - 946 2,413
ก.พ. 63 9 70 546 33 4 2 664  - 116  -  - 116 159  - 19  -  - 178 958
มี.ค. 63 5 40 206 24 2  - 277  - 100  -  - 100 78  - 26  - 2 106 483
เม.ย. 63   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ปิด
พ.ค. 63 8 4 57 9  -  - 78  - 4  -  - 4  - 72  -  - 3 75 157
มิ.ย. 63 37 31 189 26 1   - 284 1 6  -  - 7 10 298 16  - 9 333 624
รวม (คน) 124 595 5,677 310 30 3 6,739  - 1,475  -  - 1,476 2,342 370 151  - 14 2,877 11,092

สถิติผู้เข้าชมพิพิธบางลำพู ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563

ประเภท บุคคลทั่วไป หมู่คณะรวมจำนวน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
ผู้เข้าชม
เดือน เด็กอายุ เด็กอายุ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ พระภิกษุ ผู้พิการ รวม เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ นักบวช รวม ทำหนังสือ walk-in สื่อฯ ขอใช้พื้นที่ บัตร muse รวม ทั้งหมด (คน)
0 - 10 ปี 11 - 18 ปี ขอเข้าชม จัดกิจกรรม pass
ต.ค. 62 97 100 1,440 188 1  - 1,826 8 131 15  - 154 63 561 57 23  - 704 2,684
พ.ย. 62 66 79 971 151 4  - 1,271 1 119 38  - 158 162 211 20 33  - 426 1,855
ธ.ค. 62 102 88 1,575 202 1  - 1,968 4 237 46 1 288 17 116  - 1,506  - 1,639 3,895
ม.ค. 63 97 83 869 119 6  - 1,174 5 160 20  - 185 830 10 19 451  - 1,310 2,669
ก.พ. 63 29 28 543 101 4  - 705 8 149 6  - 163 321  - 40  -  - 361 1,229
มี.ค. 63 22 15 353 34 3  - 427  - 57 1  - 58 20  - 4  -  - 24 509
เม.ย. 63   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ปิด
พ.ค. 63 5 8 104 13  -  - 130  - 1  -  - 1  -  - 8  -  - 8 139
มิ.ย. 63 49 44 513 53 4  - 663 1 23  -  - 24  - 5 7  -  - 12 699
รวม (คน) 467 445 6,368 861 19  - 8,164 26 877 126 1 1,031 1,413 898 148 2,013  - 4,484 13,679


หมายเหตุ 
1. พิพิธภัณฑ์เหรียญฯ และพิพิธบางลำพู เริ่มจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563
2. พิพิธภัณฑ์เหรียญฯ และพิพิธบางลำพูปิดการจัดแสดงเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 18 พฤษภาคม 2563
3. พิพิธภัณฑ์เหรียญฯ และพิพิธบางลำพูเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563