สถิติผู้เข้าชมและเข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์และพิพิธบางลำพู
สถิติผู้เข้าชมและเข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์และพิพิธบางลำพู
23/7/2563 / 0 / สร้างโดย Web Admin

ปีงบประมาณ 2565

สถิติผู้เข้าชมและเข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

เดือน ผู้เข้าใช้บริการ
(คน)
ผู้ซื้อบัตรเข้าชม
(คน)
ผู้ขอถ่ายภาพ
(คณะ)
ตุลาคม 2564 674 281 -
พฤศจิกายน 2564 491 187 -
ธันวาคม 2564 1,415 164 1
มกราคม 2565 512 52 -
กุมภาพันธ์ 2565 780 153 1
มีนาคม 2565 728 177 1
เมษายน 2565 977 118 1
พฤษภาคม 2565 569 174 -
มิถุนายน 2565 1,395 187 -
กรกฎาคม 2565 1,109 268 -
สิงหาคม 2565 - - -
กันยายน 2565 - - -
รวม 8,650 1,761 4

สถิติผู้เข้าชมและเข้าใช้บริการพิพิธบางลำพู

เดือน ผู้เข้าใช้บริการ
(คน)
ผู้ซื้อบัตรเข้าชม
(คน)
ผู้ขอถ่ายภาพ
(คณะ)
ตุลาคม 2564 900 349 1
พฤศจิกายน 2564 876 268 1
ธันวาคม 2564 2,120 262 1
มกราคม 2565 1,113 159 1
กุมภาพันธ์ 2565 5,845 343 2
มีนาคม 2565 1,255 281 2
เมษายน 2565 1,584 340 3
พฤษภาคม 2565 985 290 -
มิถุนายน 2565 2,562 391 1
กรกฎาคม 2565 1,511 490 5
สิงหาคม 2565 - - -
กันยายน 2565 - - -
รวม 18,751 3,173 17

ปีงบประมาณ 2564

สถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

เดือน บุคคลทั่วไป หมู่คณะ/
ใช้พื้นที่จัดกิจกรรม/
ถ่ายทำสื่อ
รวม
ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
ตุลาคม 2563 376
7
671
1,054
พฤศจิกายน 2563 215
21
1,327
1,563
ธันวาคม 2563 301
11
1,250
1,562
มกราคม 2564 132 10 404 546
กุมภาพันธ์ 2564 191 5 433
629
มีนาคม 2564 177
2 785 964
เมษายน 2564 57 5
161 223
พฤษภาคม 2564 0
0
0
0
มิถุนายน 2564 82
2
26
110
กรกฎาคม 2564 12
1 28 41
สิงหาคม 256 0 0 0 0
กันยายน 2564 0 0
0 0
รวม 1,555 66 5,110
6,731

สถิติผู้เข้าชมพิพิธบางลำพู

เดือน บุคคลทั่วไป หมู่คณะ/
ใช้พื้นที่จัดกิจกรรม/
ถ่ายทำสื่อ
รวม
ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
ตุลาคม 2563 1,046
34
511
1,591
พฤศจิกายน 2563 1,041
13
1,547
2,601
ธันวาคม 2563 1,337
10
1,697
3,044
มกราคม 2564 456 31 12 499
กุมภาพันธ์ 2564 685 11
39 735
มีนาคม 2564 465
8
636 1,109
เมษายน 2564 189
0
221
410
พฤษภาคม 2564 0
0
0
0
มิถุนายน 2564 108
5
160 273
กรกฎาคม 2564 26 8 50 84
สิงหาคม 2564 0 0 0 0
กันยายน 2564 0 0 0
0
รวม 5,353
120 4,873
10,346