24/12/2561 / 61
Dhamma (the Buddha’s teachings) is a spiritual anchor of Buddhists. Similar...
24/7/2561 / 61
คาบสมุทรมลายูเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่และเป็นศูนย์กลางการค้า...
24/7/2561 / 29
คนไทยนับถือหลักคำสอนในพุทธศาสนาเป็นแนวทางหลักในการดำรงชีวิตถูก...
24/7/2561 / 59
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพ ร่วมกับ ประชาคมฟื้นฟูย่าน.....
24/7/2561 / 18
พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุอันเกิดจากความเชื่อและความศรัทธา คติใน...