28/9/2561 / 77
ในพุทธศาสนานอกเหนือจากมีหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมา...