| |
ห้องจัดแสดงที่ 10
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ :

room_10

ชั้นที่ 2  ห้องจัดแสดงที่ 10 เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้สถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520

เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และเคยโปรดเกล้าฯ พระราชทานประกอบพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ประกอบด้วย

- พระสุพรรณบัฏพระนามาภิไธย บรรจุในหีบทองคำลงลาย ภปร. ประดับเพชร
- เครื่องราชูปโภค พานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อม หีบพระศรีทองคำลงยาประดับเพชรพร้อมพานทองรองเครื่องพร้อม พระสุพรรณศรีทองคำลงยา กาทองคำทรงกระบอกมีถาดรอง ขันน้ำเสวยทองคำลงยาพร้อมจอกทองคำลงยา ขันสรงพระพักตร์ทองคำลงยาพร้อมพานรอง ที่ชาทองคำพร้อมถ้วยฝาหยก


ตู้จัดแสดง