| |
ห้องจัดแสดงที่ 3
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ :

room_3

ชั้นที่ 2  ห้องจัดแสดงที่ 3

เป็นห้องจัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศหมวดเครื่องศาสตราวุธ  สำหรับพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์  ขุนนางที่มีตำแหน่งสำคัญฝ่ายหน้า เช่น พระแสงกระบี่นาคสามเศียร พระแสงดาบญี่ปุ่นพระแสงดาบอย่างเทศ เป็นต้น รวมทั้งภาพอิสริยยศหมวดยานพาหนะเป็นเครื่องพาหนะสำหรับสัญจรทางบก และทางน้ำ ได้แก่ เสลี่ยง แคร่ เรือกัญญา เป็นต้น ภาพเครื่องสูงที่เป็นเครื่องแห่ที่ใช้ในกระบวน เช่น  พระกลด สัปทน เป็นต้น


ตู้จัดแสดง