| |
เหรียญรางวัลการแสดงกสิกรรมและพานิชการ ร.ศ.130

 

เหรียญรางวัลการแสดงกสิกรรมและพานิชการ ร.ศ.130                  
23

 

 

ลักษณะกลม แบน ด้านหน้าเป็นรูปพระพลเทพ พระหัตถ์ซ้ายถือคันไถ พระหัตถ์ขวาจูงพระโคคู่ ด้านหลังมีข้อความว่า “รางวัลการแสดงกสิกรรม แลพานิชการ รัตนโกสินทร์ ศก 130” สร้างเพื่อเป็นรางวัลในงานแสดงการกสิกรรม อุตสาหกรรม และพานิชยกรรม ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตราธิการ ที่สระปทุมวัน เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2454 เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร และพ่อค้าชาวต่างประเทศนำพรรณพืช ผัก ผลไม้ ตลอดจนเครื่องจักรในการทำกสิกรรม หัตถกรรมมาแสดง