| |
ดาราตราคชสีห์
ดาราตราคชสีห์

 

 


silver

 

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ สำหรับพระราชทานสมุหพระกลาโหม