| |
สาระน่ารู้
1.3
 
“มาสกและกหาปณะ: เงินตราพุทธกาลในคัมภีร์สังขยาปกาสกปกรณ์และฎีกา”
เงินตรานับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของสังคมมนุษย์ โดยเริ่มตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เป็นต้นมา ซึ่งไม่ว่าสังคมนั้นๆ จะมีรูปแบบการปกครองแบบใด วัฒนธรรมเกี่ยวกับเงินตราล้วนมี   การสรรค์สร้างและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของอินเดียโบราณ หรือดินแดนชมพูทวีป อันเป็นต้นกำเนิดลัทธิวิธี แหล่งปรัชญาสมาคม และศาสนาต่างๆ ในฐานะแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมร่วม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประการ รวมถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีเงินตราใช้เป็นสื่อกลางสำหรับการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าด้วย อนุทวีปอินเดียก็มีเงินตราและหน่วยวัดเงินตราโบราณ โดยเฉพาะในสมัยพุทธกาล (๖๐๐ - ๓๐๐ ปี ก่อน ค.ศ.) คือ “มาสกและกหาปณะ”
ยอดผู้เข้าชม : 300
(5 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 300
10
 
อาคารพิพิธบางลำพู : สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๗ จากอดีตถึงปัจจุบัน
พิพิธบางลำพู เป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางลำพู อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ริมคลองบางลำพู ถนนพระสุเมรุ ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ    เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ มีกลุ่มอาคารสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีความเป็นมาและมีการใช้งานมายาวนานหลายทศวรรษ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนกลุ่มอาคารเหล่านี้เป็นโบราณสถาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ และยังได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๔
ยอดผู้เข้าชม : 156
(2 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 156
03.3
 
เหรียญที่ระลึกพระสยามเทวาธิราช พ.ศ. 2540 เหรียญที่ระลึกแห่งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย เพื่อขวัญกำลังใจประชาชน
โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อตกอยู่ในสภาวะวิกฤต ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ มนุษย์มักจะหาหรือสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจขึ้นในรูปของผู้ปกป้อง เพื่อเป็นการชดเชยทางจิตวิทยา ศาสนาและความเชื่อบางนิกายมีมูลเหตุมาจากผลดังกล่าว โดยเฉพาะศาสนาที่นับถือเทพเจ้า และคติความเชื่อที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือหวนกลับมามีอิทธิพลอีกครั้งก็เช่นเดียวกัน สำหรับการเคารพนับถือของผู้คนในดินแดนไทยสมัยโบราณเกิดขึ้นจากหลายเหตุปัจจัย และเป็นความเชื่อแบบพหุวัฒนธรรม 
ยอดผู้เข้าชม : 579
2.4
 
บทบาทเงินรูปีในอาณาจักรล้านนา

การติดต่อค้าขายระหว่างชาวอังกฤษที่เข้ามาปกครองในพม่าและล้านนา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเงินรูปีอินเดียเข้ามาใช้ซื้อขายสินค้า โดยเฉพาะการค้าไม้สัก จนทำให้เงินรูปีอินเดียได้กลายเป็นเงินสกุลหลักที่ใช้หมุนเวียนและผูกพันกับระบบเศรษฐกิจของล้านนาเป็นเวลานาน เนื่องจากเงินตราของอาณาจักรล้านนาไม่มีความคล่องตัวในการซื้อขายสินค้าที่มีราคาสูง

ยอดผู้เข้าชม : 589
พพธ2
 
พิพิธบางลำพู: ชุมชนร่วมสร้าง ธนารักษ์ร่วมสรรค์
ย่านบางลำพู เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในเกาะรัตนโกสินทร์ ที่มีเรื่องราวมากมายในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ รากเหง้าทางวัฒนธรรมสำคัญๆ ที่เล่าขานมาอย่างน่าสนใจ ด้วยความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นย่านเศรษฐกิจ แหล่งความบันเทิงอันเฟื่องฟูในอดีต เป็นแหล่งที่มีงานช่างฝีมืออันประณีตงดงามทั้งเครื่องทอง เครื่องถม และยังเป็นย่านตลาดสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ปัจจุบันย่านบางลำพู มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยเห็นได้จากการคมนาคมที่สะดวกขึ้น การค้าที่ขยายตัว และการเข้ามาของธุรกิจนำเที่ยว ทำให้ย่านบางลำพูกลายเป็นศูนย์รวมของธุรกิจการท่องเที่ยวที่คึกคักและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะบนถนนข้าวสารที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแบบแบกเป้ (Backpacker) ที่ตอบสนองนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งต้องการที่พักอาศัยในราคาย่อมเยา และยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งในย่านบางลำพู
ยอดผู้เข้าชม : 742
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 742