| |
สาระน่ารู้
ปก
 
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 น้ำ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มักจะถูกนำมาใช้ในการชำระล้างและดื่มกิน แต่บางวัฒนธรรมน้ำถือว่ามีความสำคัญในแง่ของการใช้ประกอบพิธีกรรมซึ่งแตกต่างกันไป โดยเฉพาะในประเทศอินเดียที่มีการนับถือในลัทธิพราหมณ์-ฮินดู จะมีการใช้น้ำในการประกอบพิธีต่างๆ เช่น ปฐมาภิเษก เป็นการรดน้ำครั้งแรกในพิธีโกนผมไฟหรือพิธีลงท่า ราชาภิเษกคือ การรดน้ำเพื่อแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ สังคราภิเษก คือการรดน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนออกทำศึกสงคราม อาจารยภิเษก คือการรดน้ำเพื่อแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ ส่วนปราบดาภิเษก คือการรดน้ำเพื่อแสดงถึงการขึ้นเป็นกษัตริย์...

ยอดผู้เข้าชม : 6202
(8 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 6202
ปก
 
พระยมทรงสิงห์ : สัญลักษณ์บนตราประจำตำแหน่ง
  “พระยม” เป็นเทพที่สำคัญองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ถือเป็นเทพแห่งความตาย มีหน้าที่ตัดสินคดีความของผู้คนเมื่อตายไปแล้ว ในสมัยอยุธยาพบว่ามีการนำสัญลักษณ์ของพระยมพร้อมด้วยสัตว์พาหนะคือสิงห์ มาใช้เป็นสัญลักษณ์บนตราประจำตำแหน่งของเสนาบดีกรมเมือง (กรมเวียง) หรือกรมพระนครบาล ผู้มีหน้าที่บังคับบัญชารักษาความปลอดภัยให้แก่ราษฎรทั่วไปในราชอาณาจักร  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูที่มีต่อประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต จึงทำให้มีการนำคติความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญของบ้านเมือง...

ยอดผู้เข้าชม : 4537
(2 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 4537
ปก
 
เครื่องราชูปโภคทองคำลงยาสีชมพู ในเครื่องประกอบอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๕๓) เป็นยุคที่สยามประเทศมีความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อันเกิดจากกระแสวัฒนธรรมตะวันตก ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรมไทยในสมัยนั้น ในราชสำนักไทยก็ได้รับอิทธิพลดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แทนการพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศที่เคยมีมาแต่โบราณ....

ยอดผู้เข้าชม : 2061
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 2061
ปก
 
เครื่องราชอิสริยยศ : เกียรติยศในราชการแผ่นดิน
 สังคมไทยตั้งแต่อดีตนับแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีพระราชอำนาจสูงสุด  ในราชอาณาจักร ทรงปกครองบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ภายใต้ทศพิธราชธรรม ในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเป็นผู้ทำราชการต่างพระเนตรพระกรรณ เพื่อแบ่งเบาพระราชกิจ ผู้ที่รับราชการแผ่นดินจะได้รับศักดินา ยศ ราชทินนาม และตำแหน่ง เป็นเครื่องชี้บอกถึงอำนาจและเกียรติยศ โดยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศเพื่อบ่งบอกฐานานุศักดิ์ในสังคม และเป็นบำเหน็จรางวัลในการประกอบความชอบในราชการแผ่นดิน ซึ่งเครื่องราชอิสริยยศเหล่านี้จะต้องถวายคืนเมื่อได้รับในชั้นสูงขึ้น ถึงแก่กรรมหรือพ้นจากหน้าที่ราชการ

ยอดผู้เข้าชม : 4423
(5 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 4423
 
พระสุพรรณบัฏ : จารึกบนแผ่นทองคำในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์
สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี * การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นได้ยึดถือตามธรรมเนียมโบราณ ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นแบบอย่าง โดยหลังจากสถาปนากรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงในปีพ.ศ. ๒๓๒๕

ยอดผู้เข้าชม : 557
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 557