| |
สาระน่ารู้
ปก
 
ปูรณกลศ : สัญลักษณ์มงคลในสมัยทวารวดี
 มนุษย์สมัยโบราณมีการสร้างสัญลักษณ์ต่างๆ มากมายจากสิ่งที่อยู่รอบตัว เพื่อสื่อความหมายและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ได้พบเห็น และเมื่ออยู่รวมกันเป็นชุมชน สัญลักษณ์เหล่านี้ก็เป็นตัวแทนของความเชื่อและทัศนคติของคนในชุมชน เพื่อสื่อให้เข้าใจความหมายในทางเดียวกัน อาจจะอยู่ในรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวมีหลากหลายชนิด มักแสดงออกมาในรูปแบบของงานศิลปกรรม ซึ่งแฝงด้วยคติความเชื่ออย่างลึกซึ้ง ส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องในศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์...

ยอดผู้เข้าชม : 2184
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 2184
ปก
 
จับปิ้ง : อาภรณ์ของเยาวสตรีในอดีต
 เครื่องประดับสำหรับเด็กในสมัยโบราณจะมีลักษณะคล้ายกับของผู้ใหญ่แต่จะมีขนาดที่เล็กกว่า และมักจะมีลูกกระพรวนหรือกระพรวนโลหะขนาดเล็กติดห้อยไว้ เพื่อให้เกิดเสียงดังทำให้ทราบว่าเด็กคลานหรือ  วิ่งเล่นอยู่ที่ใด เครื่องประดับสำหรับเด็กบางชนิดนอกจากจะใช้ประดับตกแต่งร่างกายให้งดงามแล้วยังแฝงด้วยความเชื่อในสิ่งลี้ลับและการป้องภัยจากสิ่งเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็น ซึ่งเครื่องประดับเหล่านี้ค่อยเลือนหายไปจากสังคมไทยในปัจจุบัน ตามวัฒนธรรม ความเชื่อที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย....

ยอดผู้เข้าชม : 9249
(5 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 9249
ปก
 
เครื่องถ้วยจักรี : เครื่องเบญจรงค์และลายน้ำทองจากตะวันตก
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้มีการนำความรู้ วิทยาการสมัยใหม่ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมต่างๆ จากประเทศทางตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ พระองค์ทรงศึกษาวิชาการต่างประเทศ จากการเสด็จประพาสสิงคโปร์ อินเดีย ยุโรป อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เทียบเท่ากับประเทศทางตะวันตก มีการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยไปสู่ความเจริญและความทันสมัยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้แต่เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในราชสำนักก็เช่นกัน...

ยอดผู้เข้าชม : 3413
(4 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 3413
ปก
 
เงินตราของอาณาจักรล้านช้าง
 อาณาจักรล้านช้าง เป็นอาณาจักรของชนชาติลาว มีอาณาเขตอยู่ในบริเวณประเทศลาว ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยบางส่วน ในด้านความสัมพันธ์ทางการค้าของอาณาจักรล้านช้างได้มีการทำการค้าขายกับอาณาจักรบริเวณใกล้เคียง เช่น อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรกัมพูชา อาณาจักรล้านนา และอาณาจักรอันนัม เป็นต้น ได้ส่งผลถึงรูปแบบเงินตราที่ใช้ในอาณาจักรล้านช้างด้วย ได้แก่ เงินฮาง เงินตู้ เงินฮ้อย และเงินลาด.....

ยอดผู้เข้าชม : 3269
(2 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 3269
ปก
 
ประติมานวิทยาพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ
 การนับถือเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่ต่าง ๆ เป็นคติความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทย มาช้านาน ซึ่งได้แสดงออกมาให้เห็นในลักษณะของการสร้างรูปเคารพ เพื่อเป็นตัวแทนของเทพยดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ โดยปรากฏหลักฐานจากรูปเคารพตามความเชื่อทางศาสนาที่สร้างโดยกลุ่มชนชั้นสูงหรือชนชั้นปกครองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น พระพุทธรูป เทวรูป หรือรูปเคารพอื่น ๆ ในสมัยต่าง ๆ ที่สร้างโดยพระมหากษัตริย์ เจ้านาย หรือขุนนาง ซึ่งยังมีปรากฏให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน...

ยอดผู้เข้าชม : 1354
(5 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 1354