| |
สาระน่ารู้
ปก
 
เหรียญเนื่องในวโรกาสครบรอบการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากวาระรัชดาภิเษกถึง ๗๐ ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ จวบถึงวันนี้ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นับเป็น ๗๐ ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติที่พสกนิกรชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีด้วยความอยู่เย็นเป็นสุข ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”....

ยอดผู้เข้าชม : 718
ปก
 
พระเกียรติแผ่ไปในนานาประเทศ
 หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นร่มฉัตร ปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทย ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากในขณะนั้นมีหลายประเทศตกอยู่ในภาวะสงครามเย็น และมีการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างกว้างขวา'...

ยอดผู้เข้าชม : 544
(3 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 544
ปก
 
เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)
 พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือเรียกกันทั่วไปว่า “พระแก้วมรกต” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสำคัญของประเทศไทย เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง มีการทรงเครื่อง ๓ ฤดู โดยผลัดเปลี่ยนตามฤดูกาล มีประวัติว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑) และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ๓ ฤดูขึ้นด้วยพระราชศรัทธา...

ยอดผู้เข้าชม : 2037
(3 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 2037
1
 
การใช้เหรียญต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 4
ในช่วงต้นรัชกาลที่ 4 ภายหลังที่ไทยทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับอังกฤษ ใน ปี พ.ศ. 2398 ทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าขายกับไทยมากขึ้น ส่งผลให้มีเงินต่างชาติเข้ามาสู่ระบบการค้าขายของไทยมากขึ้น และภายหลังการทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับอังกฤษ ก็ได้มีชาติต่างๆ เข้ามาทำสนธิสัญญาลักษณะเดียวกันกับสนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับประเทศไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เดนมาร์ก แอนซิเอติกรีพลับลิก โปรตุเกส ฮอลันดา ปรัสเซีย (เยอรมัน) สวีเดน นอร์เวย์ เบลเยี่ยม อิตาลี และสเปน ส่งผลให้การค้าขายกับต่างชาติของไทยเจริญยิ่งขึ้น เหรียญต่างชาติก็เข้าสู่ระบบการค้าขายมากยิ่งขึ้น

ยอดผู้เข้าชม : 1649
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 1649
ปก
 
ความสำคัญของลวดลายศาสนสถานของไทยบนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในรัชกาลที่ ๙
  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เพื่อนำออกใช้ในระบบเศรษฐกิจ โดยกรมธนารักษ์ได้ออกแบบลวดลายของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในแต่ละชนิดราคา ซึ่งแสดงถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไว้บนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และที่สำคัญแสดงถึงความเป็นชาติไทย... 

ยอดผู้เข้าชม : 1252
(2 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 1252