| |
สาระน่ารู้
head
 
ภาพจำลองพระพุทธชินสีห์บนเหรียญที่ระลึกสำคัญของไทย
พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุอันเกิดจากความเชื่อและความศรัทธา คติในการสร้างพระพุทธรูปนั้นอาจสื่อได้ถึงหลักคิด ๒ ประการ คือ ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในการตรัสรู้ในอริยสัจของพระพุทธเจ้า และพระพุทธรูปนั้นยังจัดเป็นอุเทสิกเจดีย์ คือตัวแทนของพระพุทธเจ้า ด้วยคติดังกล่าวส่งผลให้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาก ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปที่พระมหากษัตริย์หรือชนชั้นผู้ปกครองทรงสร้าง หรือมีพระราชศรัทธาเป็นพิเศษ จะได้รับความสำคัญและเพิ่มความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนมากยิ่งขึ้น ดังเช่นพระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของไทย ซึ่งมีความเป็นมาสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมาอย่างช้านาน ทำให้องค์พระกลายเป็นที่เคารพศรัทธาบูชายิ่งมาจน ณ ปัจจุบัน ความสำคัญดังกล่าวส่งผลให้มีการจำลองภาพพระพุทธชินสีห์ลงบนหน้าเหรียญที่ระลึกแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ยอดผู้เข้าชม : 426
ตอก3 5
 
เหรียญกษาปณ์รุ่นผลิตด้วยมือของสยาม
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สยามผู้เปิดประตูสู่อารยประเทศ ชาวต่างประเทศรู้จักพระองค์ในนาม “King Mongkut” รัชสมัยของพระองค์ เป็นสมัยของการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเพื่อความทันสมัย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้เห็นว่าสยามเป็นประเทศที่มีอารยธรรมและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักว่า สยามต้องยกเลิกการแยกตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างที่เคยทำมา ต้องทำการค้ากับต่างประเทศและรับวิทยาการแบบตะวันตก ปรับปรุงการปกครองบ้านเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกประเทศ รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเพณีล้าสมัย ทรงใช้พระบรมราโชบายเป็นสายกลางผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก ดังพระราชดำริว่า “อย่าติดของเก่า อย่าตื่นของใหม่ จงค้นหาดีในของเก่าของใหม่”
ยอดผู้เข้าชม : 517
3 2
 
เหรียญที่ระลึกเนื่องในการพระราชพิธีทรงผนวช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
คนไทยนับถือหลักคำสอนในพุทธศาสนาเป็นแนวทางหลักในการดำรงชีวิตถูกถ่ายทอดผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีมาช้านาน การบรรพชาเป็นประเพณีนิยมในพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่มีมาแต่สมัยพุทธกาล โบราณถือว่า การที่จะได้เล่าเรียนอ่านเขียนได้ต้องอาศัยวัดเป็นสถานที่เรียน ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมา จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์
ยอดผู้เข้าชม : 429
2 2
 
หมาย: เงินกระดาษชนิดแรกในระบบเงินตราไทย
ในอดีตสังคมไทยใช้เงินพดด้วงและหอยเบี้ยเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรี จวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยใช้เงินพดด้วงเป็นเงินตราที่มีมูลค่าสูง และใช้หอยเบี้ยเป็นเงินตราที่มีมูลค่าต่ำ ซึ่งเป็นระบบเงินตราอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นระบบเศรษฐกิจของไทยมีความซับซ้อนประกอบกับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบเงินตราไทย ทำให้เกิดเงินตราชนิดใหม่ในรูปแบบของเงินกระดาษชนิดแรกของไทย เรียกกันว่า “หมาย” และได้พัฒนาเป็นเงิน “ธนบัตร” หรือเงินกระดาษที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน
ยอดผู้เข้าชม : 1486
(9 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 1486
head
 
อารยสถาปัตย์ในพิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในมิติต่างๆ อย่างทั่วถึง แนวคิดอารยสถาปัตย์ถือเป็นแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบสิ่งของหรือสภาพแวดล้อมให้ทุกคนสามารถใช้งานและเข้าถึงได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เป็นแนวคิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมและลดการเหลื่อมล้ำในสังคม เฉกเช่นอารยประเทศทั่วไป การนำแนวคิดอารยสถาปัตย์มาใช้พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสาธารณะต่างๆ ของไทย ควรครอบคลุมถึงการให้บริการในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นทั้งพื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย พิพิธภัณฑ์เหรียญเป็นพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมธนารักษ์ที่ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก จึงได้นำแนวคิดอารยสถาปัตย์มาใช้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
 
ยอดผู้เข้าชม : 515
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 515