| |
สาระน่ารู้
1
 
งานแทงหยวก: งานศิลปะคู่ถิ่นฐานย่านบางลำพู
งานแทงหยวก ถือเป็นงานช่างฝีมือที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณ ในอดีตงานแทงหยวกเป็นที่นิยม ในหลายท้องถิ่น ถูกนำมาใช้ประกอบงานหรือพิธีกรรมทั้งในงานมงคลและอวมงคล ต่อมาเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ความนิยมในงานแทงหยวกลดลงและวัตถุดิบที่ใช้สร้างงานแทงหยวกเริ่มหายากมากขึ้น ทำให้งานแทงหยวกใกล้จะเลือนหายไปจากสังคมไทย อย่างไรก็ตาม ชุมชนบางลำพูยังคงพยายามรักษาและสืบทอดศิลปะการแทงหยวกนี้ไว้ให้คงอยู่แก่ชนรุ่นหลัง
 
ยอดผู้เข้าชม : 90
7.2
 
เหรียญดีบุกกลันตัน ในพิพิธภัณฑ์ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน*
คาบสมุทรมลายูเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่และเป็นศูนย์กลางการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ ดินแดนแถบนี้เป็นเส้นทางการค้าของเรือจากจีน อินเดีย ลังกา อาหรับ จากหลักฐานทางโบราณคดี ระบุไว้ว่าคาบสมุทรมลายูมีเมืองที่เจริญรุ่งเรืองหลายแห่ง มีกลุ่มชนต่างๆ เปลี่ยนกันเข้ามาอาศัย มีการจัดตั้งเป็นรัฐหรืออาณาจักร มีอาณาเขต และอำนาจในการปกครอง เมืองที่เจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรมลายูในอดีต เช่น มะละกา ปาหัง ตรังกานู ปะลิศ เปรัค เกดะห์ กลันตัน เมืองต่างๆ เหล่านี้ ต่างผลิตเงินตราของตนเอง เพื่อนำมาใช้ในการค้าขาย และแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจ
ยอดผู้เข้าชม : 110
พ1.1
 
พิพิธบางลำพู: แหล่งเรียนรู้เพื่อสังคม
ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล หรือแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ต่างก็ให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility) หรือ CSR  นับเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมและได้รับความสนใจจากทั่วโลก กระแสสำนึกดังกล่าวส่งผลให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างให้ความสำคัญ และมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือแก้ไข ในประเด็นปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยอดผู้เข้าชม : 99
1.3
 
“มาสกและกหาปณะ: เงินตราพุทธกาลในคัมภีร์สังขยาปกาสกปกรณ์และฎีกา”
เงินตรานับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของสังคมมนุษย์ โดยเริ่มตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เป็นต้นมา ซึ่งไม่ว่าสังคมนั้นๆ จะมีรูปแบบการปกครองแบบใด วัฒนธรรมเกี่ยวกับเงินตราล้วนมี   การสรรค์สร้างและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของอินเดียโบราณ หรือดินแดนชมพูทวีป อันเป็นต้นกำเนิดลัทธิวิธี แหล่งปรัชญาสมาคม และศาสนาต่างๆ ในฐานะแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมร่วม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประการ รวมถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีเงินตราใช้เป็นสื่อกลางสำหรับการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าด้วย อนุทวีปอินเดียก็มีเงินตราและหน่วยวัดเงินตราโบราณ โดยเฉพาะในสมัยพุทธกาล (๖๐๐ - ๓๐๐ ปี ก่อน ค.ศ.) คือ “มาสกและกหาปณะ”
ยอดผู้เข้าชม : 185
(4 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 185
10
 
อาคารพิพิธบางลำพู : สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๗ จากอดีตถึงปัจจุบัน
พิพิธบางลำพู เป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางลำพู อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ริมคลองบางลำพู ถนนพระสุเมรุ ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ    เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ มีกลุ่มอาคารสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีความเป็นมาและมีการใช้งานมายาวนานหลายทศวรรษ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนกลุ่มอาคารเหล่านี้เป็นโบราณสถาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ และยังได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๔
ยอดผู้เข้าชม : 86
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 86