| |
สาระน่ารู้
  1.1
 
ประวัติศาสตร์การขนส่งมวลชนทางบก: สาย “รถราง” ย่านบางลำพู
บางลำพู เป็นย่านชุมชนสำคัญที่อยู่เคียงคู่กับพื้นที่หัวแหวนของกรุงรัตนโกสินทร์ หรือบริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครอง และที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยมาตั้งแต่สมัยอดีต ภายในพื้นที่ย่านชุมชนยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นวังที่ประทับของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ บ้านเรือนของบรรดาขุนนางข้าราชการ และศาสนสถานสำคัญ
ยอดผู้เข้าชม : 148
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 148
2.19
 
ความสำคัญของโรงกระสาปณ์สิทธิการสู่พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์
การปรับปรุงประเทศครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเงินตราไทยให้มีลักษณะสากลนิยม มีการนำ “เหรียญกลมแบน” ออกใช้แทน “เงินพดด้วง” นับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเหรียญกษาปณ์ไทย ในสมัยนั้นเริ่มก่อตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่สำคัญในการผลิตเหรียญกษาปณ์ให้มีความเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ คือ โรงกระสาปน์สิทธิการ และจากนั้นได้มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ยอดผู้เข้าชม : 127
1
 
งานแทงหยวก: งานศิลปะคู่ถิ่นฐานย่านบางลำพู
งานแทงหยวก ถือเป็นงานช่างฝีมือที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณ ในอดีตงานแทงหยวกเป็นที่นิยม ในหลายท้องถิ่น ถูกนำมาใช้ประกอบงานหรือพิธีกรรมทั้งในงานมงคลและอวมงคล ต่อมาเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ความนิยมในงานแทงหยวกลดลงและวัตถุดิบที่ใช้สร้างงานแทงหยวกเริ่มหายากมากขึ้น ทำให้งานแทงหยวกใกล้จะเลือนหายไปจากสังคมไทย อย่างไรก็ตาม ชุมชนบางลำพูยังคงพยายามรักษาและสืบทอดศิลปะการแทงหยวกนี้ไว้ให้คงอยู่แก่ชนรุ่นหลัง
 
ยอดผู้เข้าชม : 217
7.2
 
เหรียญดีบุกกลันตัน ในพิพิธภัณฑ์ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน*
คาบสมุทรมลายูเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่และเป็นศูนย์กลางการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ ดินแดนแถบนี้เป็นเส้นทางการค้าของเรือจากจีน อินเดีย ลังกา อาหรับ จากหลักฐานทางโบราณคดี ระบุไว้ว่าคาบสมุทรมลายูมีเมืองที่เจริญรุ่งเรืองหลายแห่ง มีกลุ่มชนต่างๆ เปลี่ยนกันเข้ามาอาศัย มีการจัดตั้งเป็นรัฐหรืออาณาจักร มีอาณาเขต และอำนาจในการปกครอง เมืองที่เจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรมลายูในอดีต เช่น มะละกา ปาหัง ตรังกานู ปะลิศ เปรัค เกดะห์ กลันตัน เมืองต่างๆ เหล่านี้ ต่างผลิตเงินตราของตนเอง เพื่อนำมาใช้ในการค้าขาย และแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจ
ยอดผู้เข้าชม : 207
พ1.1
 
พิพิธบางลำพู: แหล่งเรียนรู้เพื่อสังคม
ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล หรือแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ต่างก็ให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility) หรือ CSR  นับเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมและได้รับความสนใจจากทั่วโลก กระแสสำนึกดังกล่าวส่งผลให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างให้ความสำคัญ และมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือแก้ไข ในประเด็นปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยอดผู้เข้าชม : 218