| |
สาระน่ารู้
ปก
 
พระเกียรติแผ่ไปในนานาประเทศ
 หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นร่มฉัตร ปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทย ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากในขณะนั้นมีหลายประเทศตกอยู่ในภาวะสงครามเย็น และมีการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างกว้างขวา'...

ยอดผู้เข้าชม : 8
ปก
 
เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)
 พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือเรียกกันทั่วไปว่า “พระแก้วมรกต” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสำคัญของประเทศไทย เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง มีการทรงเครื่อง ๓ ฤดู โดยผลัดเปลี่ยนตามฤดูกาล มีประวัติว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑) และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ๓ ฤดูขึ้นด้วยพระราชศรัทธา...

ยอดผู้เข้าชม : 57
1
 
การใช้เหรียญต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 4
ในช่วงต้นรัชกาลที่ 4 ภายหลังที่ไทยทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับอังกฤษ ใน ปี พ.ศ. 2398 ทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าขายกับไทยมากขึ้น ส่งผลให้มีเงินต่างชาติเข้ามาสู่ระบบการค้าขายของไทยมากขึ้น และภายหลังการทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับอังกฤษ ก็ได้มีชาติต่างๆ เข้ามาทำสนธิสัญญาลักษณะเดียวกันกับสนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับประเทศไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เดนมาร์ก แอนซิเอติกรีพลับลิก โปรตุเกส ฮอลันดา ปรัสเซีย (เยอรมัน) สวีเดน นอร์เวย์ เบลเยี่ยม อิตาลี และสเปน ส่งผลให้การค้าขายกับต่างชาติของไทยเจริญยิ่งขึ้น เหรียญต่างชาติก็เข้าสู่ระบบการค้าขายมากยิ่งขึ้น

ยอดผู้เข้าชม : 399
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 399
ปก
 
ความสำคัญของลวดลายศาสนสถานของไทยบนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในรัชกาลที่ ๙
  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เพื่อนำออกใช้ในระบบเศรษฐกิจ โดยกรมธนารักษ์ได้ออกแบบลวดลายของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในแต่ละชนิดราคา ซึ่งแสดงถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไว้บนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และที่สำคัญแสดงถึงความเป็นชาติไทย... 

ยอดผู้เข้าชม : 528
(2 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 528
ปก
 
สัตว์สัญลักษณ์บนเหรียญเงินทวารวดี
 สมัยโบราณมนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และนำเอาสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้สื่อความหมายระหว่างคนในสังคม และระหว่างชุมชนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสัญลักษณ์ของคน สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ สัญลักษณ์จึงเป็นระบบการสื่อความหมายประเภทหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของความเชื่อและทัศนคติ โดยมีพื้นฐานมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์เอง กำหนดไว้เพื่อสื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการตีความหมายสัญลักษณ์ในการสื่อสารร่วมกัน ทำให้ชีวิตในสังคมสามารถดำเนินไปได้...

ยอดผู้เข้าชม : 359
(3 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 359